کایپتان کارگو : سامانه جامع حمل بار هوایی

پیگیری بارنامه

صدور بارنامهجمع آوری مرسولهدریافت بارنامه در نماینده مبداتحویل مرسوله به ایرلایندریافت بارنامه در نماینده مقصدتوزیع مرسولهتحویل مرسوله به گیرنده